มติที่ประชุม

รายการ วันที่ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม ภาคเอกชน2017-08-23
รายงานการประชุม ภาคประชาสังคม2017-05-29
รายงานการประชุม ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น2018-12-06
รายงานการประชุม เยาวชน2018-12-06
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)2019-04-03
คณะอนุกรรมการชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2019-04-03
คณะอนุกรรมการชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2019-04-03
คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน2019-04-03
คณะอนุกรรมการชุดที่ 4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์2019-04-03