ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561


     นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

     ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเพิ่มอันดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในเวทีโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยฝ่ายเลขานุการจาก สศช. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มอันดับ (Ranking) การดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้ดีกว่าประเทศมาเลเซีย ภายในปี 2563 และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ให้ได้ภายในปี 2570 โดยการตั้งเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย โดยทำคะแนนให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป ส่วนการเพิ่มอันดับ (Ranking) ที่อยู่ในระดับต่ำควรเลื่อนลำดับขึ้นให้ได้ทั้งหมด โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม และหน่วยงานสนับสนุนในตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาให้ได้อันดับที่ดีขึ้น เสนอโครงการ/มาตรการ เพื่อยกระดับค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ยังได้ค่าระดับต่ำ ระดับพอใช้ ให้มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  

     พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกๆ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีความทันสมัย โดยมอบหมายให้ GISTDA หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำระบบข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้าและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป