ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น: เขตภาคกลาง

   


     เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กทม.  สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กพย. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดเตรียมแผนงาน/โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น  และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน