ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. สศช. ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีสาระสำคัญ คือ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว เน้นให้ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนเป็นเป้าหมายหลัก น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังนั้น นโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะเวลา 5 ปีในการดำเนินงานสู่เป้าหมาย สศช. ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริได้แจ้งให้ทุกภาคส่วน ทราบถึงภารกิจที่ กพย. มอบให้ สศช. และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันดำเนินการ