ความเป็นมาของ SDG

ความเป็นมาของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ที่มา ........

     ในปี ค.ศ. 2000 องค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมสุดยอดที่เรียกว่า Millennium Summit ขึ้น ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศสมาชิกได้มีการร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals หรือ MDGs โดยมีตั้งเป้าหมาย 8 เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยตั้งเป้าว่า ในปี ค.ศ. 2015 การแก้ปัญหาจะบรรลุผลสำเร็จ อาทิ ด้านความยากจนและความอดอยาก จะลดจำนวนคนจนและจำนวนคนอดอยากหิวโหยให้ได้ครึ่งหนึ่ง ด้านการศึกษาเด็กทุกคนในโลกมีการศึกษาอย่างน้อยขั้นประถม ด้านสุขภาพการต่อสู้กับโรคระบาดจะลดจำนวนคนติดโรคเอดส์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น ผลการพัฒนาในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ปัญหาในแต่ละด้านมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมิได้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง


สานต่อเป้าหมายการพัฒนา MDGS ไปสู่เป้าหมาย SDGs ........

     ในช่วงเวลาที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ใกล้จะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติ จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมีเวทีการมีส่วนร่วมจากประเทศสมาชิกที่สำคัญได้แก่ High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLP) และ Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) ความพยายามได้บรรลุผลในปี 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการบรรลุ 17 เป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า (2573)


วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเส้นทางไปสู่ปี 2030 ........

     วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) ที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ สานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และเน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการพัฒนาตามกรอบ SDG ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ที่มีความเชื่อมโยงเกื้อหนุนและบูรณาการการพัฒนาระหว่างมิติต่างๆ

     วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 จะบรรลุผลในการขจัดความยากจนตามเป้าหมายได้จะต้องมีดำเนินการบนหลักการที่สำคัญ 5 ประการ (5 Ps) ได้แก่ ประชาชน (People) โดยให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โลก (Planet) โดยให้ความสำคัญกับปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นหลัง ความมั่งคั่ง (Prosperity) โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับธรรมชาติ สันติภาพ (Peace) โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมมือ/ดำเนินการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ ทุกประเทศต้องมีปฏิญญา (Declaration) ร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ของวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 และความมุ่งมั่นในการขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ