รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม
image01

17 เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา

     ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนา ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ระดมความพยายามกำหนดวาระเพื่อให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

     จากวาระการประชุมฯ ในปี 2558 ประเทศสมาชิกร่วมกันให้สัตยาบันวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ทุกประเทศดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 เพื่อสร้างอนาคตของทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย

     ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจที่เน้นการขจัดความยากจนและหิวโหย การมีรายได้ที่เพียงพอ มิติสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัย การสร้างโอกาสทางศึกษาและการมีงานทำ และมิติสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก มิติความมั่นคงและยุติธรรม และมิติความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและระหว่างประเทศในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โปรดศึกษาเวปไซต์นี้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ใน 15 ปีข้างหน้า โดยไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลัง


วารสารและจดหมายข่าว